Gospodarske javne službe

Občina Litija na podlagi določil Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe in način njihovega izvajanja na območju Občine Litija.

Obvezne gospodarske javne službe:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
 • vzdrževanje občinskih cest,
 • gasilstvo,
 • zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.

Izbirne gospodarske javne službe:

 • oskrba s plinom,
 • urejanje javnih tržnic,
 • urejanje javne razsvetljave,
 • urejanje parkirišč na javnih površinah.

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IZVAJALEC
OSKRBA S PITNO VODO JP KSP LITIJA D.O.O.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE JP KSP LITIJA D.O.O.
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI JP KSP LITIJA D.O.O.
ODLAGANJE OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV CEROZ D.O.O.
JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN JP KSP LITIJA D.O.O.
POKOPALIŠČA IN POGREBNA DEJAVNOST TER UREJANJE POKOPALIŠČ JP KSP LITIJA D.O.O.
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST JP KSP LITIJA D.O.O.
GASILSTVO PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
ZAGOTOVITEV ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI MELI CENTER REPČE D.O.O.

 

IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IZVAJALEC
OSKRBA S PLINOM ISTRABENZ PLINI D.O.O.
UREJANJE JAVNIH TRŽNIC JP KSP LITIJA D.O.O.
UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE PETROL D.D.
UREJANJE PARKIRIŠČ NA JAVNIH POVRŠINAH JP KSP LITIJA D.O.O.