Mestna in krajevne skupnosti

ks in ms v obcini litija

Na območju občine Litija je ustanovljeno 13 ožjih delov:

– 12 krajevnih skupnosti in
– mestna skupnost Litija.

 

 

 

 

Opredelitev in pristojnosti mestne in krajevnih skupnosti


Mestne in krajevne skupnosti so deli občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijske, premoženjsko, finančnem in pravnem smislu. Ustanovi jih občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Mestna in krajevne skupnosti s svojimi mnenji in predlogi sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v Občini, ki se nanašajo na določeno krajevno ali mestno skupnost. Mestna oziroma krajevna skupnost je pravna oseba, ki odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti mestne oziroma krajevne skupnosti subsidiarno.


Naloge

  • Usklajujejo in vodijo aktivnosti za vzdrževanje občinskih cest na svojem območju
  • Sodelujejo pri vodooskrbi iz javnih vodovodov na svojem območju
  • Upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo
  • Skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo, razen če z odlokom občine ni drugače določeno
  • Pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti


Organiziranost


Organ mestne oziroma krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju mestne oziroma krajevne skupnosti na rednih, splošnih in tajnih. Volitve v svet določa Zakon o lokalnih volitvah, razpiše pa jih župan ter se opravijo skupaj z volitvami članov občinskega sveta in župana občine. Svet mesten in krajevnih skupnosti šteje največ devet članov, zastopa pa ga predsednik sveta, ki ga izvolijo izmed seje člani sveta. Mandat članov sveta je istočasen kot mandat članov občinskega sveta. Funkcija člana sveta je častna. Podrobneje naloge in organiziranost krajevnih in mestnih skupnosti ureja Statut občine Litija od 60.do 72. člena in Zakon o lokalni samoupravi od 18. do 19. člena. Mestna ter krajevne skupnosti svoje delovanje podrobneje uredijo s statutom, ki ga sprejme svet mestne in krajevnih skupnosti.


Mestna in krajevne skupnosti v občini Litija