Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ javne porabe v občini. V skladu s svojimi pristojnostmi nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Litija ima sedem članov, ki jih imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, za opravljanje funkcije pa so upravičeni do sejnine ter povračila stroškov v zvezi z opravljanem funkcije.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave in javni uslužbenci občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.


NADZORNI ODBOR