Naloge in poslovnik

Opredelitev in pristojnosti nadzornega odbora

Nadzorni odbor je najvišji organ javne porabe v občini. V skladu s svojimi pristojnostmi nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Naloge nadzornega odbora so podrobneje urejene v Statutu Občine Litija od 41. do 49. člena, podrobneje pa organizacijo dela nadzorni odbor uredi s poslovnikom.


Poslovnik nadzornega odbora Občine Litija

Statut Občine Litija:
– Statut Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04)
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 33/06)
– Spremembe Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 139/06)

Statut Občine Litija – neuradno prečiščeno besedilo – oktober 2014