Občinska uprava

litija september 2014 021v

Občina Litija
Jerebova ulica 14
1270 Litija

Telefon: 01 8963 420
Fax: 01 8963 460
E-mail: obcina.litija@litija.si

Davčna številka: SI 18369529
Matična številka: 5874246000

 

Splošna opredelitev

Občina kot samoupravna lokalna skupnost v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki se nanašajo na prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so s predhodnim soglasjem občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. Občinska uprava tako opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava kot občinski upravni organ izvaja naloge v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine, odloča o upravnih stvaren na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za organe občine.


Organizacija

Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da zagotavlja strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občine ter učinkovit nadzor nad opravljanjem nalog, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, polno zaposlenost javnih uslužbencev zaposlenih v občinski upravi ter učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
Delovanje občinske uprave je določeno v

Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Litija (Uradni list RS, št. 29/2011 ), z dne 18. 4. 2011
Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija (Uradni list RS, št. 112/2013), z dne 30. 12. 2013

Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira njeno delo. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, kot javni uslužbenec na položaju s pet letnim mandatom.

 

Organigram Občine Litija

Organigram Občine Litija

 

OBČINSKA UPRAVA