Seznam zaposlenih

Meta Ponebšek
direktorica občinske uprave

T: 01 8963 420
E: meta.ponebsek@litija.si

Številka pisarne: 45

Področje:

 • Vodenje občinske uprave

Boštjana Železnik
poslovna sekretarka VI / tajnica župana in direktorice občinske uprave

T: 01 8963 420
E: bostjana.zeleznik@litija.si

Številka pisarne: 43

Področje:

 • Glavna in sprejemna pisarna
 • Pripravljanje, koordiniranje in organiziranje sestankov župana in direktorja občinske uprave
 • Koordiniranje poslovnih stikov
 • Rezervacija velike in male sejne sobe ter avle Občine Litija

Saša Pirnavar
analitik V

T: 01 8963 458
E: sasa.pirnavar@litija.si

Številka pisarne: 43

Področje:

 • Spletna stran www.litija.si
 • Spletni portal Mojaobcina.si
 • Glavna in sprejemna pisarna

Suzana Kukovica
višja svetovalka za splošne zadeve

T: 01 8963 428
E: suzana.kukovica@litija.si

Številka pisarne: 40

Področje:

 • Področje gostinstva, trgovine, javnega reda in miru
 • Stavbne in služnostne pravice
 • Dostop do informacij javnega značaja
 • Vodenje postopkov za uporabo simbolov občine

Matija Habe
višji svetovalec za pravne zadeve

T: 01 8963 434
E: matija.habe@litija.si

Številka pisarne: 49

Področje:

 • Organiziranje in zastopanje občine v pravnih zadevah
 • Pravna pomoč organom občine, občinski upravi ter javnim zavodom
 • Priprava pogodb, ki jih sklepa Občina Litija

Manja Šarbek
višja svetovalka za področje premoženja

T: 01 8963 456
E: manja.sarbek@litija.si

Številka pisarne: 56

Področje:

 • Področje ravnanja s stvarnim premoženjem
 • Področje kadrovskih zadev in izobraževanja

Ivan Matijević
višji svetovalec za področje premoženja in upravljanja s kapitalskimi naložbami

T: 01 8963 456
E: ivan.matijevic@litija.si

Številka pisarne: 37

Področje:

 • Področje ravnanja s premoženjem

Peter Repovš
višji svetovalec za gospodarstvo, računovodstvo in finance

T: 01 8963 432
E: peter.repovs@litija.si

Številka pisarne: 39

Področje:

 • Področje kmetijstva
 • Področje gostinstva, trgovine, javnega reda in miru
 • Področje izvajanja javne službe varstva živali
 • Področje računovodstva in financ

Marjan Janežič
svetovalec za področje gasilstva, civilne zaščite in reševanja

T: 01 8963 430
E: marjan.janezic@litija.si

Številka pisarne: 52

Področje:

 • Požarna varnost
 • Civilna zaščita
 • Vzdrževanje in servisiranje informacijske tehnologije
 • Vzdrževanje službenih vozil

Igorij Parkel
podsekretar za vodenje investicij s področja družbenih dejavnosti

T: 01 8963 440
E: igorij.parkel@litija.si

Številka pisarne: 33

Področje:

 • Vodenje investicij na področju družbenih dejavnosti
 • Področje turizma in promocije, športa, kulture in sociale
 • Sodelovanje z javnimi zavodi in z drugimi organi s področja družbenih dejavnosti

Marjana Weilgoni Anžel
višja svetovalka za področje šolstva, športa in kulture

T: 01 8963 459
E: marjana.weilgoni@litija.si

Številka pisarne: 50

Področje:

 • Javni razpis za šport
 • Javni razpis za kulturo
 • Javni razpis za socialno varstvo
 • Predšolska vzgoja (obračuni, rezervacije)
 • Izobraževanje (OŠ prevozi, materialni stroški, ŠVN, regresiranje prehrane, glasbena šola)

Karmen Merela
višja svetovalka za področje predšolske vzgoje, zdravstva in sociale

T: 01 8963 438
E: karmen.merela@litija.si

Številka pisarne: 38

Področje:

 • Javni razpis za mladinske programe
 • Predšolska vzgoja (vrtci, subvencionirano varstvo)
 • Zdravstvo (obvezno zdravstveno zavarovanje)
 • Področje sociale (novorojenci, oskrbnine v domovih, pomoč na domu, družinski pomočnik, pogrebnine, javna dela)
 • Sodelovanje z javnimi zavodi (financiranje zavodov, izdaja soglasij)
 • Geodetske odmere

Gašper Simončič
višji svetovalec za področje računovodstva in financ

T: 01 8963 444
E: gasper.simoncic@litija.si

Številka pisarne: 53

Področje:

 • Področje računovodstva in financ

Joži Belja
svetovalec za področje računovodstva in financ

T: 01 8963 442
E: jozi.belja@litija.si

Številka pisarne: 53

Področje:

 • Področje računovodstva in financ

Marko Povše
višji svetovalec za področje proračuna in financ

T: 01 89693 446
E: marko.povse@litija.si

Številka pisarne: 54

Področje:

 • Področje proračuna in financ

Blaž Zarnik
podsekretar za vodenje investicij s področja infrastrukture

T: 01 8963 450
E: blaz.zarnik@litija.si

Številka pisarne: 58

Področje:

 • Vodenje investicij na področju infrastrukture
 • Nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb
 • Področje gospodarske javne infarstrukture

Nirmala Krofl
višja svetovalka za prostorsko načrtovanje

T: 01 8963 461
E: nirmala.krofl@litija.si

Številka pisarne: 55

Področje:

 • Potrdila o namenski rabi zemljišča
 • Lokacijska informacija
 • Potrdila o predkupni pravici
 • Sodelovanje pri pripravi prostorskih dokumentov občine
 • Posredovanje informacij strankam (opredelitev statusa nepremičnine v skladu s predpisi občine)

Kati Zidar
višja svetovalka za okolje in prostor

T: 01 8963 436
E: kati.zidar@litija.si

Številka pisarne: 57

Področje:

 • Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oz. področje davka na nepremičnine
 • Sodelovanje pri postopkih in izvajanju ukrepov pri opremljanju zemljišč za gradnjo
 • Zastopanje v geodetskih postopkih
 • Sodelovanje pri pripravi prostorskih dokumentov občine
 • Posredovanje informacij strankam (opredelitev statusa nepremičnine v skladu s predpisi občine)

Mario Japić
višji svetovalec za komunalni prispevek in komunalno urejanje

T: 01 8963 465
E: mario.japic@litija.si

Številka pisarne: 59

Področje:

 • Komunalni prispevek
 • Javna razsvetljava in vodooskrba
 • Vzdrževanje občinske stavbe
 • Področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za zaposlene v občinski upravi

Andreja Jerant
višja referentka za področje gospodarske javne službe

T: 01 8963 454
E: andreja.jerant@litija.si

Številka pisarne: 60

Področje:

 • Področje gospodarskih javnih služb
 • Vzdrževanje cest, cestne infrastrukture, zelenih in igralnih površin
 • Sodelovanje pri investicijah na področju cestne infrastrukture
 • Koordinacija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 • Dovoljenje za poseg v varovalni pas cest
 • Dovoljenje za zaporo cest
 • Dovoljenje za namestitev transparenta
 • Dovoljenje za postavitev prometne signalizacije
 • Dovoljenje za poseg na cestno telo

Branka Lavrih
višja svetovalka za področje gospodarske infrastrukture

T: 01 8963 452
E: branka.lavrih@litija.si

Številka pisarne: 61

Področje:

 • Področje gospodarske infrastrukture
 • Področje gospodarskih javnih služb
 • Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 • Področje ravnanja z odpadki
 • Področje pokopališke dejavnosti