Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet je predstavniški organ občine, ki ga občani občine izvolijo na rednih, splošnih in tajnih volitvah, za mandatno dobo štirih let. Občinski svet odloča o zadevah lokalnega javnega pomena. Tako v okviru svojih pristojnosti sprejema:

• Statut občine
• Odloke in druge občinske akte
• Prostorske in druge plane razvoja občine
• Občinski proračun in zaključni račun
• Daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino
• Odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja
• Nadzoruje delo župana, podžupana ter občinske uprave glede izpolnjevanja njegovih odločitev ter
• Opravlja druge naloge, ki so mu določene z zakoni in podzakonskimi akti.


Podrobneje so funkcije in naloge občinskega sveta določene v določbah Statuta Občine Litija od 14. do 32. člena.

Statut Občine Litija obsega:
– Statut Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04)
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 33/06)
– Spremembe Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 139/06)

Statut Občine Litija – neuradno prečiščeno besedilo – oktober 2014


OBČINSKI SVET