Naloge in poslovnik

Opredelitev in pristojnosti

»Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet je predstavniški organ občine, ki ga občani občine izvolijo na rednih, splošnih in tajnih volitvah, za mandatno dobo štirih let. Občinski svet odloča o zadevah lokalnega javnega pomena. Tako v okviru svojih pristojnosti sprejema

  • Statut občine
  • Odloke in druge občinske akte
  • Prostorske in druge plane razvoja občine
  • Občinski proračun in zaključni račun
  • Daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino
  • Odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja
  • Nadzoruje delo župana, podžupana ter občinske uprave glede izpolnjevanja njegovih odločitev ter
  • Opravlja druge naloge, ki so mu določene z zakoni in podzakonskimi akti.

 


Podrobneje so funkcije in naloge občinskega sveta določene v določbah Statuta Občine Litija od 14. do 32. člena.

Statut Občine Litija obsega:
Statut Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 33/06)
Spremembe Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 139/06)

Statut Občine Litija – neuradno prečiščeno besedilo – oktober 2014

 


V skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi občinski svet svoje delo uredi s poslovnikom, ki ga sprejme z dvetretinjsko večino vseh članov sveta. Poslovnik Občinskega sveta Občine Litija je občinski svet sprejel na svoji 21. redni seji z dne 20.01.2005 in se uporablja od 15. maja dalje.

– Poslovnik Občinskega sveta Občine Litija
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija (Uradni list RS, št. 48/12)