Odbori in komisije

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov, kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Namen oblikovanja delovnih teles je, da delovna telesa glede na svoje delovno področje obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter občinskemu svetu dajejo mnenja in predloge. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa Statut Občine Litija. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov ali izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Članstvo v komisiji ali v odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru ali z delom v občinski upravi.

 

Odbor za družbene dejavnosti

Naloge odbora so:

 • obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov s področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture in športa, ki jih sprejemajo občinski svet ali javni zavodi,
 • daje mnenje k predlogu programa finančnega načrta investicij v objekte s področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture in športa,
 • daje mnenje in predloge k vsem ostalim zadevam s področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture in športa, ki jih sprejema občinski svet,
 • daje mnenja in pobude s področja reševanja mladinske problematike.

Člani:

1. Anton Lokar – predsednik
2. Marija Osolnik Bajde – članica
3. Boris Doblekar – član
4. Dušan Hauptman – član
5. Kaja Mlakar Agrež – članica
6. Albert Pavli – član
7. Igor Medved – član
8. Alenka Mesojedec – članica
9. Grošelj Jožef – član

 

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Naloge odbora so:

 • obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev s področja kmetijstva in gozdarstva, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
 • o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve, spremlja in daje spodbude za delovanje kmetijsko-gozdarskih zadrug, zavodov in drugih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva ter veterine, ki delujejo na področju občine,
 • spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine,
 • skupaj z odborom za finance in gospodarstvo pripravlja programe ter ukrepe celostnega razvoja podeželja,
 • skupaj z odborom za finance in gospodarstvo obravnava vse spremembe planov ter vse posege v prostor, ki je namenjen kmetijski rabi.

Člani:
1. Helena Perko – predsednica
2. Jožko Vidmar – član
3. Ana Marija Majcen – članica
4. Anton Korimšek – član
5. Leopold Žnideršič – član
6. Marija Zajc – članica
7. Avgust Pestotnik – član
8. Boštjan Sukič – član
9. Nataša Zrimšek – članica

 

Odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami

Naloge odbora so:

 • obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov in drugih odločitev s finančnega področja ter področja gospodarstva (malega gospodarstva, obrti, gostinstva in turizma), ki so predlagani občinskemu svetu v sprejem,
 • o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve,
 • spremlja realizacijo prihodkov, odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter financiranja proračuna,
 • obravnava in daje mnenje na osnutek ter predlog proračuna in zaključnega računa občine.

Člani:
1. Lijana Lovše – predsednica
2. Rudolf Kozlevčar – član
3. Alojz Trdin – član
4. Mateja Malis – članica
5. Nada Mesarič – članica
6. Nežka Pirc – članica
7. Petra Anžel Železnik – članica
8. Vida Vukovič – članica
9. Rok Šraj – član

 

Odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost

Naloge odbora so:

 • obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev s področja reševanja in zaščite, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
 • spremlja razvoj in učinkovitost delovanja vseh subjektov na področju zaščite ter reševanja (gasilska društva, civilna zaščita, Rdeči križ, Karitas, organizacija skavtov in tabornikov ter drugi),
 • o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve, pripravlja letne programe in finančne načrte za financiranje nalog na področju požarnega varstva in civilne zaščite ter daje mnenje k letnim programom in finančnim zahtevkom drugih subjektov iz sistema zaščite ter reševanja, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna.

Člani:
1. Anton Lokar – predsednik
2. Marko Zajc – član
3. Ana Marija Majcen – članica
4. Jožko Vidmar – član
5. Primož Kokovica – član
6. Uroš Komat – član
7. Matevž Pestotnik – član
8. Jože Groboljšek – član
9. Dušan Jovanovič – član

 

Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstva okolja

Naloge odbora so:

 • obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev s področja planiranja in urejanja prostora ter varstva okolja, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
 • o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve,
 • sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa dela za prostorsko urejanje,
 • sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejšega ponudnika za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,
 • sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov.

Člani:
1. Aleksander Gombač – predsednik
2. Marko Zajc – član
3. Anton Jesenšek – član
4. Bojan Železnik – član
5. Primož Kokovica – član
6. Filip Fele – član
7. Jožica Šinkovec – članica
8. Anton Skubic – član
9. Roman Ponebšek – član

 

Komisija za vloge in pritožbe

Komisija obravnava vloge in pritožbe občanov, naslovljene na občinski svet.

Člani:
1. Anton Jesenšek – predsednik
2. Dušanka Klančar – članica
3. Boris Doblekar – član
4. Marica Matijević – članica
5. Dušan Jovanović – član

 

Komisija za statut in pravna vprašanja

Naloge komisije:

 • Komisija za statut in pravna vprašanja pripravi predlog za prvo ter drugo branje statuta občine in poslovnika o delu občinskega sveta. Komisija mora glede usklajenosti z ustavo, zakoni in statutom predhodno obravnavati vse akte, ki jih sprejema občinski svet, ter mu o tem dostaviti svoje mnenje – poročilo. Na zahtevo občinskega sveta komisija pripravi tudi splošne akte, ki jih sprejme svet, ter na zastavljena vprašanja daje pravna mnenja.

Člani:
1. Gregor Zavrl – predsednik
2. Marko Zajc – član
3. Rudolf Kozlevčar – član
4. Bojan Ferk – član
5. Albert Pavli – član

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Naloge komisije:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev in nadomestili članov delovnih teles občinskega sveta,
 • opravlja naloge določene z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitveno dejavnostjo,
 • opravlja ostale naloge in obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.

Člani:
1. Bojan Železnik – predsednik
2. Lijana Lovše – članica
3. Anton Korimšek – član
4. Gregor Zavrl – član
5. Leopold Žnideršič – član
6. Dušanka Klančar – članica
7. Aleksander Gombač – član
8. Dušan Hauptman – član
9. Primož Kokovica – član

Na sejo komisije brez pravice glasovanja se vabi tudi Kajo Mlakar Agrež, stanujočo Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija