Projekti v izvajanju

Izgradnja zunanjega športnega igrišča pri OŠ Litija in dokončanje zunanje ureditve pred Staro Sodnijo

os litija in sodnijaMed šolskimi počitnicami in v drugi polovici leta 2015 so je pričela izvajati še druga faza predmetnih del, ki obsega izgradnjo novega večnamenskega športnega igrišča in ureditev zelenic s postavitvijo kipov pred Staro Sodnijo, ki bo temu objektu (lokalni kulturni spomenik) prinesla poleg estetske še novo kulturno umetniško vrednost. V prihodnje je na tem območju predvidena tudi obnova ceste CKS ter pridobitev novih parkirnih površin pri Vrtcu Najdihojca. 

 

Prenova OŠ Litija

os litijaObčina Litija je investicijo zaradi odvisnosti od časovnih rokov gradnje, financiranja in upravnih postopkov (pridobitev uporabnih dovoljenj) razdelila v dve fazi.

1.9.2014 oz. z začetkom novega šolskega leta se je uspešno zaključila prva faza, s katero smo dokončali sam šolski objekt, okolico in zunanjo ureditev z Ulice Mire Pregljeve.

Prostori nove šole imajo preko 6.000 m2 površin z novo opremo za pouk in interesne dejavnosti, manjšo telovadnico, veliko knjižnico, sodobno kuhinjo z jedilnico in večnamensko dvorano. Velike, sodobne in nove prostore so pridobili tudi učenci Podružnice s prilagojenim programom.
os litija notranjostVrednost vseh do sedaj izvedenih gradbenih del pri gradnji nove šole – v I. fazi znaša približno 11,0 mio EUR. V II. fazi – predviden zaključek do konca aprila 2015, pa se bo na mestu, kjer je stala stara šola, dogradilo še zunanje športno igrišče, preostali del parkirišč. Prav tako se bo izvedla obnova dela ceste CKS od križišča z Mire Pregljeve pa do vrtca.

Celotna vrednost projekta, po Investicijskem programu iz leta 2011, ko je Občinski svet potrdil predmetno investicijo, je znašala 13,1 mio EUR in upamo, da ta vrednost po zbiru vseh stroškov na koncu ne bo presežena.

 

 

 

reg.razvoj

 

 

 

Projekt celovita povezava vodovodnih sistemov Litija – Šmartno pri Litiji

29227_vodovodnisistemlitija-smartnozaobcanabarvno-page-001V letošnjem letu smo v obeh občinskih upravah Litije in Šmartna pri Litiji pričeli s pripravo velikega projekta, ki bo oskrbel celotno območje obeh občin s kakovostno pitno vodo. Projekt bo zajemal obnovo glavnega vodovoda Gozd Reka – Šmartno –Litija in povezavo vseh javnih vodovodov s tem sistemom, ter na ta način zagotovitev oskrbe na vseh območjih obeh občin, ki še nimajo kvalitetne preskrbe. Z navedenim projektom bosta občini kandidirali za pridobitev do 85% evropskih sredstev, izvedba pa se predvideva v obdobju 2015 – 2020. Kot je razvidno iz predstavitvene karte je projekt razdeljen na tri faze:

– 1. faza (zelena barva) pomeni možnost takojšnje gradnje,
– 2. faza (rdeča barva) predvideva pridobitev dovoljenja za gradnjo do začetka prihodnjega leta,
– 3. faza (modra barva) predvideva pridobitev dovoljenja za gradnjo do leta 2017.

Samo na območju občine Litija se bo s tem projektom zgradilo približno 61,4 km vodovodnega sistema. Zagotovo to predstavlja izredno pomemben projekt, ki bo celovito in dolgoročno zagotovil preskrbo s kakovostno pitno vodo občankam in občanom naše občine ter omogočil tudi vzporedno ureditev druge komunalne infrastrukture (ceste). V prihodnjih mesecih se bo izdelava projektne tehnične dokumentacije še pospešila in na ta način bo občinama omogočeno, da bosta že v letu 2015 lahko oddali vlogo za sofinanciranje projekta.

 

Gradnja poslovilne vežice na Vačah ter ureditev parkirišča

vace situlaPri pokopališču Vače so se konec avgusta 2014 začele detajlne arheološke raziskave na zahtevo Ministrstva za kulturo, ker se pokopališče Vače nahaja v območju arheološke dediščine Vače – prazgodovinsko gradišče z grobišči.

Terenski del raziskav se bo zaključil predvidoma do konca septembra 2014.  Po zagotovilu izvajalca raziskav, niso našli novih pomembnih najdišč, ki bi lahko ovirala nameravano gradnjo.
V oktobru bo izvajalec raziskav pripravil poročilo o izvedenih raziskavah, na podlagi katerega bodo pristojni podali kulturno varstveno soglasje, ki ga potrebujemo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo poslovilne vežice na Vačah ter ureditev parkirišča.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo lahko začela izgradnja nove poslovilne vežice, ureditev parkirišč in infrastrukture, rekonstrukcija ceste ter širitev pokopališča na Vačah.

 

Deponija odpadkov – CEROZ

cerozObčine Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče smo dne 18. 11. 2003 sklenile Medobčinsko pogodbo o izgradnji in obratovanju medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje, s katero so se dogovorile urediti obstoječo deponijo nenevarnih odpadkov Unično v Občini Hrastnik v medobčinski center za ravnanje z odpadki – projekt CEROZ.

Nadalje smo občine pristopile k projektu izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. Faza.

S strani SVLR je bila v letu 2009 izdana odločba o dodelitvi sredstev za projekt regijske deponije odpadkov CEROZ Unično za izgradnjo soltirnice, kompostarne, širitev odlagalnega prostora, ureditev dostopne poti do deponije ter obdelavo gradbenih odpadkov na deponiji Neža v Trbovljah.

Projekt  regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ -ll. faza je vreden 10 MIO € in pomeni razširitev in nadgradnjo obstoječega odlagališča Unično. Zajema izgradnjo soltirnice suhe frakcije in kompostarne z mehansko biološko obdelavo odpadkov, širitev odlagalnega prostora – tretje odlagalno polje, izdelavo centra za predelavo inertnih gradbenih odpadkov in izgradnjo dovozne ceste do regijske deponije.

Kapaciteta soltirnice bo 25 ton na leto. Tu se bo odvijal proces sortiranja gospodinjskih odpadkov, sortiranje mešanih suhih frakcij in ločeno zbranih odpadkov, predvideno pa je tudi sortiranje odpadkov iz gospodarstva (suhe frakcije in kosovne odpadke). Kapaciteta kompostarne je 9.000 t/ leto. Predvidena širitev odlagalnega prostora bo prinesla prostor za 240.000m3 novega prostora za odpadke.

Predelava inertnih gradbenih odpadkov bo potekala na lokaciji opuščenega odlagališča komunalnih odpadkov Neža v Trbovljah. Za proces predelave inertnih gradbenih odpadkov je predvidena premična drobilna sejalna naprava. Predvidena kapaciteta predelave gradbenih odpadkov je 20.000 t/letno (7,5 m3/uro).

ceroz2

V okviru sanacije dovoza do deponije bo obnovljeno 1,5 km dovozne ceste do območja CEROZa.

Cilj celotne investicije je  zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov in povečanje količin ločeno zbranih frakcij odpadkov na območju, ki ga pokriva CEROZ.

Projekt se financira s sredstvi kohezijske politike v višini 60 % od celotne investicije, 40 % je  sredstev RS, kar skupaj predstavlja 73 % celotne investicije, Občino Litija pa v skladu s solastniškim deležev podjetju CEROZ bremeni 22,14, % delež (od sredstev, ki bremenijo vseh pet občin; Trbovlje, Zagorje, Radeče, Hrastnik in mi).

 

 

vrh-nalozba-v-prihodnost

 

 Čistilna naprava

cistilna litija feb 2015 241 psCilj investicije je izvedba ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode iz aglomeracije 20007 (mesto Litija in naselje Šmartno pri Litiji), ki mora biti opremljena z javno kanalizacijo in KČN do 2015.

Na projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Srednje Save – 2. Faza – izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Litija in Šmartno pri Litiji smo dne 7.5.2012 podpisali vse izvajalske pogodbe. Dne 14.9.2012 pa so bile z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje podpisane sofinancerske pogodbe, ki opredeljujejo način in višino sredstev, ki jih za projekt predvidevata EU in proračun RS.
Projekt na območju občin Litija in Šmarno pri Litiji je vreden 16 MIO €. Ta zajema gradnjo kanalizacije in čistilne naprave. Od tega je občinama zagotovljenih skupaj 10,6 MIO € sofincerskih sredstev, 9 MIO € s strani EU, 1,5 MIO € pa s strani proračuna RS.

Na območju Litije smo projekt razdelili na štiri etape. Prva etapa prestavlja gradnjo kanalizacije na levem bregu Save, drugo etapo predstavlja gradnja kanalov na področju Sitarjevca, tretja etapa po zajema kanale ki kakorkoli tangirajo reko Savo, železnico ali državno cesto. Četrta etapa je gradnja CČN na litijskem polju, ta zajema tudi gradnjo dostopne poti.

Poleg kanalizacije se ločeno projektira nova čistilna naprava in dostopna pot do nje. Lokacija čistilne naprave je delno v poplavnem oziroma razlivnem območju reke Save, zato je bilo potrebno nekoliko spremeniti lokacijo ter predvideti omilitvene ukrepe.

Hkrati občina koordinira gradnje vseh podzemnih vodov, javne razsvetljave in ceste na trasah gradnje kanalov. Zelo pomembna je koordinacija z vidika uskladitve lokacij vseh podzemnih vodov, saj se na nekaterih lokacijah v telo cestišča vgrajuje fekalna in meteorna kanalizacija, nov vodovodni kanal, vgradnja elektrike v zemljo, optični kabel, javna razsvetljava… Hkrati pa imajo vsi navedeni tudi priključke do objektov in je potrebno vse navedeno smiselno in usklajeno umestiti v cestno telo. Občina načrtuje, da se po izvedeni kanalizaciji ne bo več posegalo v cestno telo vsaj v prihodnjih nekaj letih

vrh-nalozba-v-prihodnost


 

 

 

Energetska sanacija OŠ Gabrovka

Ustanovitelj javnega zavoda, Občina Litija je že pričel z aktivnostmi za prehod na obnovljiv in ekonomsko ugodnejši energent za ogrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode.

Z zamenjavo obstoječega kotla na ELKO in sočasnim prehodom na obnovljiv vir energije, ki ga predstavljajo lesni sekanci, zeli Občina v OS Gabrovka namestiti sodobno in cenovno racionalnejšo napravo za proizvodnjo toplotne energije za ogrevanje objekta in sočasno pripravo tople sanitarne vode za prostore osnovne šole in vrtca, ki je lociran v istem objektu.

Cilji investicije so predvsem:

  • postavitev varčnejšega sistema za ogrevanje objekta
  •  zmanjšanje stroškov za pripravo tople sanitarne vode in
  • namestitev sodobne opreme za doseganje energetskih prihrankov.