Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv organa: Občina Litija
Grb in zastava: Grb in zastava

Naslov: Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Telefon: (01) 89 63 420
Telefax: (01) 89 63 460
E-pošta: obcina.litija@litija.si

Župan: Franc Rokavec
Odgovorna oseba: Franc Rokavec

Datum prve objave kataloga: 29. 07. 2010
Datum objave zadnje spremembe: 02. 01. 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://litija.si/za-obcane/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Pravna podlaga: Zakon o dostopu javnega značaja (2180. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo)(ZDIJZ-UPB2) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE – UL št. 51, 18. 5. 2006
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja ( 5992. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ) VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE – UL št. 119, 24. 12. 20

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA


2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Delovno področje občine: Katalog pristojnosti
Organi občine: Župan, Občinski svet , Nadzorni odbor , Občinska uprava

Drugo: Občinska volilna komisija, Mestna in krajevne skupnosti
Organigram: Organigram Občine Litija

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Meta Ponebšek, v. d. direktorja občinske uprave
Naslov: Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Tel: (01) 89 63 427
E-pošta: meta.ponebsek@litija.si

Sklep o imenovanju: Sklep o imenovanju uradne osebe

Predpisi lokalne skupnosti po letih: Sprejeti akti Občine Litija

Predpisi EU: http://zakonodaja.gov.si

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov lokalne skupnosti: v pripravi
Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih: v pripravi

2.e Seje občinskega sveta

Seje občinskega sveta: Seje 
Seje občinskega sveta po letih: Mandat 2014-2018Mandat 2010-2014

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: Sprejeti akti in dokumenti Občine Litija

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: http://www.lex-localis.info

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Pavno naročanje po ZJNI2: Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si
Drugi javni razpisi/naročila: Razpisi in objave
Razpisi delovnih mest: Javni razpisi in pozivi
Druge objave: Javna obvestila

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest, Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Evidenca o podatki, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu Medobčinskega inšpektorata (Občina Litija) v času uradnih ur

Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava,katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 35.člen Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

Ime evidence: Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini, Evidenca najemnikov grobov, Kataster komunalnih naprav na pokopališču
Normativna podlaga: 23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur, na sedežu KSP Litija d.o.o. in na sedežu krajevnih skupnosti

Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence: /
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur, na sedežu KSP Litija d.o.o. in na sedežu krajevnih skupnosti

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: prostorski informacijski sistem občine (PISO)
Kratek opis namena zbirke: namen zbirke je občanom omogočiti vpogled v kartografski del občinskega prostorskega načrta z namen pridobitve informacije o namenski rabi zemljišč, komunalni in cestni infrastrukturi ter lastnikih nepremičnin.
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: z registracijo ob vstopu v informatizirano zbirko PISO
Dostop do zbirke: http://www.geoprostor.net

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnih v času uradnih ur.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

  • osebni dostop na sedežu občine
  • dostop po elektronski pošti

 

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva

  • ustna zahteva
  • preko telefona
  • po elektronski pošti

Formalna zahteva

  • zahteva podana ustno na zapisnik
  • pisna zahteva po pošti
  • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Litija: obcina.litija@litija.si.

 

Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik: Stroški o posredovanju

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

  • vpogled v zapisnike sej občinskega sveta (spletna stran občine)
  • vpogledi v zadeve s področja urejanje prostora in gospodarske infrastrukture

 

Poročilo o izvajanju ZDIJZ

Poročilo ZDIJZ v letu 2016

Poročilo ZDIJZ v letu 2015

Poročilo ZDIJZ v letu 2014

Poročilo ZDIJZ v letu 2012

Poročilo ZDIJZ v letu 2011

Poročilo ZDIJZ v letu 2010

Poročilo ZDIJZ v letu 2009

 

Prečiščena besedila

Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija

Priloga Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija – vloga

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija

Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov

Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora