Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02 in 67/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine Litija na nadaljevanju 5. redne seje z dne 14. 4. 2003 sprejel Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

Naloge:

  • proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa ukrepe za izboljšanje varnosti,
  • sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
  • pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri razvoju programa treninga varne vožnje,
  • spodbuja znanstveno-raziskovalno delo na področju cestnega prometa,
  • izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
  • razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe,
  • opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu,
  • ugotavlja ogroženost varnosti učencev na poti v šolo ne glede na oddaljenost od osnovne šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo in splošnimi akti občine,
  • vsaj enkrat letno o svojem delu poroča občinskemu svetu.

 

Člane sveta imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Mandatna doba članov sveta je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta.

Svet šteje devet članov, in sicer:

– predstavnika osnovnih šol,
– predstavnik Policijske postaje Litija,
– predstavnik Vzgojno-varstvenega zavoda Litija,
– predstavnik občinske uprave Občine Litija,
– predstavnik občinskega sveta Občine Litija,
– predstavnik avtoprevoznikov,
– predstavnik avto šole,
– predstavnik sveta Mestne skupnosti Litija.

 

Koordinatorka Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občinski upravi:
Andreja Jerant
višja referentka za področje gospodarske javne službe
T: 01 8963 454
E: andreja.jerant@litija.si
Številka pisarne: 60

 

Predsednik :
Peter Svetič

Člani:
1. Renata Mlinar – predstavnik Vrtca Litija
2. Andrej Hrup – predstavnik PP Litija
3. Peter Svetič – predstavnik avto šole
4. Andreja Jerant – predstavnik občinske uprave
5. Peter Rutar – predstavnik MS Litija
6. Nataša Zupančič – predstavnik OŠ Gabrovka
7. Miha Jančar – predstavnik OŠ Gradec
8. Matjaž Bizilj – predstavnik OŠ Litija
9. Janez Orehek – predstavnik KSP Litija d.o.o.
10. Helena Kozlevčar – vodja inšpektorata
11. Boris Doblekar – predstavnik občinskega sveta