Razpisi in objave

Javna naznanila

Namera o ustanovitvi služnosti parc. št. 991/1 k.o. Litija

Datum objave: 26. 4. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 11. 5. 2017 23:59
Številka: 351-19/2017-5

Občina Litija objavlja namero o ustanovitvi služnosti za sledečo nepremičnino:
- nepremičnina s parcelno številko 991/1 k.o. Litija

Javni razpisi

Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja Častni občan Občine Litija za leto 2017

Datum objave: 24. 4. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 26. 5. 2017 12:00
Številka:

Obveščamo vse občane, politične stranke, društva, zavode, ustanove, podjetja ter druge organizacije, da lahko kadarkoli posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pri občinskem svetu Občine Litija, predloge za podelitev priznanja Častni občan Občine Litija.

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež, ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja in utemeljitev predloga. Predlog posredujte v pisni obliki najkasneje do 26.05.2017 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom 'JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ČASTNI OBČAN OBČINE LITIJA ZA LETO 2017 - NE ODPIRAJ.

Priznanje Častni občan je najvišje priznanje Občine Litija, ki se lahko podeli posamezniku za posebne in izjemno pomembne dosežke, dosežene v daljšem časovnem obdobju, ki so prispevali k splošnemu razvoju, ugledu in napredku celotne Občine Litija in imajo trajen pomen za vse občane in njihovo življenje. Priznanje Častni občan se lahko podeli državljanom Republike Slovenije in drugih držav. V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ eno priznanje z nazivom Častni občan Občine Litija.

Občina Litija
Župan: Franci Rokavec

Javni razpisi

Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija za leto 2017

Datum objave: 24. 4. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 26. 5. 2017 12:00
Številka:

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08) objavlja naslednji:

Javni razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija za leto 2017


I. Občina Litija namerava v letu 2017 podeliti priznanje Zlata plaketa Občine Litija. Zlata plaketa Občine Litija se podeli občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, združenjem in drugim pravnim in fizičnim osebam in skupinam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih, za pomembno in ustvarjalno delo, dosežke trajnega pomena in uspehe, s katerimi so pomembno vplivali na razvoj in ugled Občine Litija. O podelitvi priznanja Zlata plaketa Občine Litija bo odločal Občinski svet občine Litija. V posameznem letu se podeli največ eno priznanje Zlata plaketa Občine Litija.

II. Prejemniki priznanja so lahko državljani Republike Slovenije in drugih držav, če so s svojim delom in dosežki prispevali k boljšemu življenju občanov in dosegli pomembne uspehe na posameznih področjih.

III. Predloge za podelitev priznanja Zlata plaketa Občine Litija lahko podajo občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije.

IV. Predlog za podelitev priznanja mora biti posredovan v pisni obliki najkasneje do 26. 05. 2017 do 12. ure na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija, s pripisom 'JAVNI RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJA ZLATA PLAKETA OBČINE LITIJA ZA LETO 2017 - NE ODPIRAJ' in mora vsebovati:

a) ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež,

b) ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,

c) utemeljitev predloga.

V. Vsa pojasnila v zvezi s podajo predlogov dobijo predlagatelji na Občini Litija na tel. št. (01) 8963-428.


KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Predsednik: Bojan Železnik

Javna naznanila

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe parc. št. 1338/65 k.o. Hotič

Datum objave: 20. 4. 2017 11:00
Razpis se zaključi: 5. 5. 2017 23:59
Številka: 478-13/2013-13

Občina Litija objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za sledečo nepremičnino:

- nepremičnina s parcelno številko 1338/65 k.o. Hotič

Javna naznanila

Nameri o ustanovitvi služnosti parc. št. 2559/3 k.o. Moravče in prac. št. 1843 k.o. Vodice

Datum objave: 13. 4. 2017 10:00
Razpis se zaključi: 28. 4. 2017 23:59
Številka: 351-3/2017-13, 351-38/2016-13

Občina Litija objavlja namero o ustanovitvi služnosti za sledeče nepremičnine:
- nepremičnina s parcelno številko 2559/3 k.o. Moravče
- nepremičnina s parcelno številko 1843 k.o. Vodice

Javni razpisi

Javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017

Datum objave: 11. 4. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 15. 5. 2017 12:00
Številka: 430-15/2017-2

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija na podlagi prvega odstavka 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, št. 42/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) skladno z Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), objavlja naslednjiJAVNI RAZPIS ZA POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV CESTNEGA TOVORNEGA TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA V LETU 2017


1. NAZIV IN SEDEŽ UPORABNIKA, KI DODELJUJE SREDSTVA
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija


2. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
V proračunu Občine Litija za leto 2017 so v okviru postavke '1123 Programi razvoja podeželja' za namen predmetnega javnega razpisa (to je za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev) zagotovljena sredstva v višini do 17.000 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa.

3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je delno pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017. Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani za dejavnost tovornega transporta in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017. Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017 in je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, in sicer v enkratnem znesku za celotno obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017.

4. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost cestnega tovornega transporta na območju občine Litija.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje iz Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016 - 2020, obenem pa ne sme biti podan katerikoli od izključitevnih razlogov iz navedenega pravilnika.
V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega razpisa, se jo izloči in se je ne ocenjuje po merilih.

5. MERILA
Do sredstev tega razpisa so upravičeni vsi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, katerih vloga bo skladna s predmetom tega razpisa in ki bodo izkazali, da so opravili določeno število kilometrov transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017.

Merilo, na podlagi katerega se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev oz. se bo zanje določila višina sredstev sofinanciranja, je število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017.

S sredstvi tega razpisa se bo upravičencem sofinanciralo do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017. Končna višina sofinanciranja bo odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu se izračuna na podlagi spodnje formule, pri čemer višina tako izračunanih dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu ne sme preseči 50 % višine upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017, ki jo posamezni upravičenec izkaže v vlogi na razpis (v tem primeru je upravičenec upravičen le do 50 % višine upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017, ki jo je izkazal v vlogi na razpis):

Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu = višina vseh razpoložljivih sredstev za namen tega razpisa * število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017 / seštevek števila vseh kilometrov s strani prijaviteljev na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017

Npr. :
- višina vseh razpoložljivih sredstev za ta namen = 17.000 EUR
- število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017 = 390 km
- seštevek števila vseh kilometrov s strani prijaviteljev na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju občine Litija v letu 2017 = 458 km

Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu = 17.000 EUR * 390 km / 458 km = 14.475,98 EUR.


6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev pomoči na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in - če prijavitelj posluje z žigom - tudi žigosani.
Vlogi mora priložiti naslednja dokazila in dokumentacijo:
- odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra oziroma kopija veljavnega ustanovitvenega akta, iz katerega mora biti razvidna registracija za opravljanje cestnega tovornega transporta,
- dokazila, iz katerih bo razvidno, da prijavitelj opravlja tovorni transport na odročnih območjih na območju občine Litija v letu 2017,
- seznam imen, priimkov in naslovov koristnikov tega transporta z navedbo območij oz. krajev, kjer se opravljajo storitve tega transporta, in višine mesečnih stroškov tega transporta,
- seznam lokalnih odročnih prog z navedbo lokacij (prog) in razdalj v kilometrih ter številom prevozov letno, v zvezi s katerimi se izvaja ta transport.

7. DATUM ODPIRANJA VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV
Odpiranje vlog bo potekalo dne 18.5.2017 in ne bo javno.


8. NAČIN OBRAVNAVE VLOG
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev s strani prijaviteljev.
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani direktorja občinske uprave izdana odločba o višini odobrenih sredstev. Zoper njo lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od njenega prejema.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju občine Litija v letu 2017. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.

9. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV:
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na sedežu Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija - soba 44 (II. nadstropje) ali pa vlogo pošljejo po pošti. Vloge morajo biti predložene najkasneje 15.05.2017 do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja in na prednji strani z označbo 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV CESTNEGA TOVORNEGA TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA V LETU 2017' ter naslovom: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz te točke razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.

10. ROK O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani www.litija.si.
Kontaktna oseba je Peter Repovš.

12. OSTALE DOLOČBE
V primeru naknadne ugotovitve, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija kadarkoli zavrne in izloči njegovo prijavo.

Javni pozivi

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Vrtec Najdihojca Litija

Datum objave: 4. 4. 2017 8:00
Razpis se zaključi: 8. 5. 2017 12:00
Številka: 430-21/2017

1. Javni partner: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Občina Litija (javni partner) na podlagi 32.člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS. 127/06, v nadaljevanju ZJZP) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta JZP Vrtec Najdihojca Litija.

2. Predmet javnega poziva promotorjem:
Predmet javnega poziva promotorjem je Koncesija storitev za projekt Vrtec Najdihojca Litija.
Javni partner želi podeliti koncesijo storitev za izgradnjo in obratovanje vrtca Najdihojca v skupni izmeri cca 1.000 m2 s prostori in vsebino kot izhaja iz priloge idejne zasnove objekta, vključno z opremo, zunanjo ureditvijo in projektiranjem (v prilogi lokacijska informacija).
Javni partner za objekt ne pogojuje tehnologije gradnje, vendar montažni objekti niso zaželjeni kot predmet ponudb, prostori morajo ustrezati Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13 in 74/16).

3. Objava javnega poziva:
Javni poziv promotorjem je skupaj z Idejno zasnovo objekta in drugimi informacijami o obstoječem objektu, pogojih gradnje in zemljišču objavljen na spletni strani občine Litija, http://www.litija.si.

4. Pravna podlaga:
Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS. 127/06), določila o predhodnem postopku od 31. do 35. člena ZJZP.

5. Oblika javno zasebnega partnerstva:
Promotorje obveščamo, da s tem pozivom ne prejuduciramo oblike javno zasebnega partnerstva, niti ne načina in tehnologije gradnje.

6. Informacije o projektu:
Projekt zajema projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, izvedbo GOI del in dobavo vse potrebne in funkcionalne opreme objekta, ter zunanjo ureditev z ustreznim številom parkirišč. Vsi komunalni priključki so lahko obstoječi in se že nahajajo na zemljišču, do parcelne meje je pripeljan tudi toplovod, ki trenutno zagotavlja ogrevanje okoliškim javnim objektom (osnovna šola, športna dvorana, občinska poslovna stavba). Promotorje posebej opozarjamo na zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.
Na zemljišču javnega partnerja trenutno stoji star 8 oddelčni pritlični objekt vrtca, ki se ruši, promotorju so za izvedbo projekta na razpolago zemljišča, na parc.št 109/9, 109/7, 109/5, 109/1 in na 109/19, 117/8 za zelene površine, vse k.o Litija, v skupni površini cca 5.500 m².
Promotor mora pridobiti gradbeno dovoljenje najkasneje do 31.12.2017, zaželjena končana izgradnja vrtca in njegova uporaba: od 1.09.2018 dalje.
Javni partner bo za predviden čas gradnje novega objekta organiziral nadomestno začasno izvajanje predšolske vzgoje na svoje stroške na drugih lokacijah v Litiji.

Ekonomska doba projekta je 30 let, doba trajanja javno zasebnega partnerstva je 15 let, za ta čas projekt zajema tudi celotno obratovanje in vzdrževanje objekta s strani zasebnega partnerja. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo objekta, po vnaprej dogovorjenem urniku in na način, da programi uporabnika (vrtca) nemoteno potekajo.

7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti:
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresiranosti promotorja za javno zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva s promotorjem.
Dokumentacija, ki jo zainteresirani promotor predloži občini, mora biti izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:
- analizo razvojnih možnosti in sposobnosti promotorja,
- izkaze o finančni sposobnosti promotorja,
- prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
- finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki Investicijskega programa in analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo stroškov in koristi,
- časovni načrt izvedbe projekta,
- pričakovani donos na vloženi kapital.
Promotor nima iz naslova predložitve vloge o zainteresiranosti nobenih zahtevkov do javnega partnerja. Če so vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva priloženi dokumenti, ki celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, okoljevarstvene ali druge pogoje za izvedbo postopka ali pomenijo kakšno drugače izvirno idejno rešitev, lahko javni partner, skladno s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil, odloči o njihovem odkupu (na primer postopek s pogajanji brez predhodne objave), in to ne glede na to, ali nadaljuje postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Če javni partner na podlagi vloge zainteresirane osebe ne doseže z vlagateljem soglasja o odkupu dokumentov, mu je na zahtevo vlagatelja dolžan dokumente vrniti. V tem primeru ohrani promotor vse pravice na dokumentih, priloženih vlogi o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti:
Promotorji jih oddajo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, s pripisom v levem spodnjem kotu: 'Ne odpiraj - vloga JZP Vrtec Najdihojca'.
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do 8. 5. 2017 do 12. ure (prejemna teorija).

9. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu:
Idejna zasnova predvidenega objekta ter druge informacije (projektna naloga) je objavljena na http://www.litija.si.

Vsa eventuelna vprašanja v zvezi z oddajo vloge lahko zainteresirane osebe postavljajo pisno na e-mail: obcina.litija@litija.si. Pristojna oseba za dajanje informacij o projektu je Igorij Parkel, podsekretar v občinski upravi.

Javne objave in razpisi

Seznanitev uporabnikov vodovoda Tihaboj z letnim poročilom za leto 2016 in z obveščanjem za leto 2017

Datum objave: 17. 1. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2017 0:00
Številka: 355-23/2006-80

Več informacij v prilogah spodaj.

Javne objave in razpisi

Obvestilo o oddaji vrta v najem

Datum objave: 11. 1. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 31. 5. 2017 0:00
Številka: /

Občina Litija obvešča, da na območju Trga na stavbah (v bližini TSC Laba d.o.o.) oddaja v najem vrt v izmeri 4,3 m X 9,1 m oziroma v skupni površini 39,13 m2.

Občina bo vrt v najem oddala prvemu interesentu, glede na vrstni red prispelih prijav.

Več informacij lahko pridobite na Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, odgovorna oseba: Suzana Kukovica, tel. 01/8963-428 oziroma po e-pošti: suzana.kukovica@litija.si.

Javne objave in razpisi

Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnih stanovanj sproščenih v letu 2016-2017

Datum objave: 22. 12. 2016 0:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2017 23:59
Številka: 2016-10307

Občina Litija na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14), v zadevi javnega razpisa št. 2016-10307-1, z dne 11.4.2016, za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, objavlja prednostno listo upravičencev za najem neprofitnih stanovanj sproščenih v letu 2016-2017.

Javne objave in razpisi

Obvestilo uporabnikom vodovoda Tihaboj

Datum objave: 20. 12. 2016 0:00
Razpis se zaključi: 31. 12. 2017 0:00
Številka: 355-26/2006-75

Uporabnike vodovoda Tihaboj ponovno obveščamo, da še vedno velja, da je do preklica vodo na tem vodovodu potrebno prekuhavati.
Podrobnejša navodila glede njene uporabe, so navedeni v prilogi.

 

Arhiv razpisov in objav