Vloge in obrazci

Spodaj najdete vloge in obrazce za poslovanje z Občino, ki so razdeljeni po vsebinskih področjih.

Dodatne informacije in pojasnila prejmete v sprejemni pisarni:

T: 01 8963 420
E: obcina.litija@litija.si

Plačilo upravne takse

Upravna taksa se lahko poravna ob vložitvi vloge v sprejemni pisarni Občine Litija ali na transakcijski račun Občine Litija:

Št. računa: 01260 – 4600309149
Sklic: SI11 75590 – 7111002, ki ima naziv Občinske upravne takse

PODJETNIŠTVO, GOSTINSTVO, TURIZEM, PRIREDITVE

Vloga za potrditev obratovalnega časa gostinskega obrata

Vloga.doc          Vloga.pdf

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinske obrata, kmetije

Obrazec.doc     Obrazec.pdf

Vloga za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnem času gostinskega lokala

Vloga.doc          Vloga.pdf

Obvestilo o izvedbi javne prireditve, javnega shoda na območju Občine Litija

Vloga.doc          Vloga.pdf

Prijava uporabne zvočne naprave na javni prireditvi

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo soglasja k podaljšanem trajanju javne prireditve, javnega shoda

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za prijavo taksne obveznosti

Vloga.doc          Vloga.pdf


OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE

Vloga za izdajo soglasja k namestitvi transparenta, reklamnega panoja

Vloga.doc          Vloga.pdf


PROMET, CESTE

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za soglasje k posegu v varovanem pasu občinske ceste

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izredni prevoz

Vloga.doc          Vloga.pdf


GRADNJA, INFRASTRUKTURA, RABA ZEMLJIŠČ

Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za projektne pogoje

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za obročno plačilo komunalnega prispevka zaradi izboljšanja komunalne opreme

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za plačilo sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča (Komunalni prispevek)

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo podatkov iz uradnih evidenc o datumu spremembe namembnosti zemljišča

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo potrdila o pogojih parcelacije na stavbnih zemljiščih

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za enoletno oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za petletno oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za najem zemljišča v lasti Občine Litija

Vloga.doc          Vloga.pdf


PREDŠOLSKO VARSTVO, ŠOLA, IZOBRAŽEVANJE, MLADI

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca

Vloga.doc          Vloga.pdf


OSTALO

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti, upravljanju Občine Litija

Vloga.doc          Vloga.pdf

Vloga za izdajo informacije javnega značaja

Vloga.doc          Vloga.pdf

Potrdilo o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi

Potrdilo.doc          Potrdilo.pdf


OBRAZCI POROČIL

 Obrazec poročila Kultura 2015.doc

Obrazec poročila Šport 2015.doc

Obrazec poročila Socialno varstvo 2015.doc

Obrazec poročila Mladi 2015.doc