Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora LI–54 SSa