Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Gabrovka