Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta v EUP LI-20 (del)