Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev