Letni program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija za leto 2017